- شناسایی پراکندگی و توزیع زباله های شناور و غیرشناور در حاشیه و درون جنگل

شغل
شغل اصلی
سابقه فعالبت
شغل
شغل فرعی
سابقه فعالبت
 

مشخصات آلودگی های مشاهده شده

آلودگی درون جنگل

منطقه جغرافیایی آلودگی مشاهده شده

فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 5 MB, Max. files: 10.

  آلودگی در حاشیه جنگل

  منطقه جغرافیایی آلودگی مشاهده شده

  فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 5 MB, Max. files: 10.
   فایل ها را به اینجا بکشید
   Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 5 MB, Max. files: 10.