بررسی نقش تالاب در تامین امنیت غذایی جوامع محلی از طریق عرضه محصولات آبزیان

مخاطب این قسمت عموم مردم و هر شخصی است که در منطقه زندگی می کند و از محصولات ابزیان تالابی استفاده می کند. این قسمت باید بر مبنای اطلاعات وعده های غذایی افراد باشد و در هر وعده که آبزیان دریایی مصرف می کنند تکمیل گردد. ماهیت سوالات مشارکت بالای زنان خانوار را طلب می کند.

مشخصات

شغل
شغل اصلی
سابقه فعالیت
شغل فرعی
شغل فرعی
سابقه فعالیت
 
شغل همسر
شغل همسر
سابقه فعالیت

اطلاعات وعده های مصرفی آبزیان